Tijdens de reizen die we regelmatig ondernemen komen we veel schrijnende omstandigheden tegen. Er is in de voormalige sovjet landen een ontzettende grote nood onder gehandicapten, doofstommen, wezen en weduwen. Door de woorden die Paulus schrijft in Rom.12:1 'Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehaaglijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst. En wat Jakobus schrijft in Jakobus 1:27 'De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en den Vader is deze: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking, en zichzelven onbesmet bewaren van de wereld. worden we gedreven om voor hen middelen te zoeken die hun nood kan helpen verlichten.