Missie 

Het doel van de stichting is diaconale hulp te bieden aan de christenen in de landen van de voormalige Sovjet Unie. Om via de Nederlandse reformatorische kerken, te helpen bij evangelisatie, weduweconferenties, transporten en kerkbouw.

Door de vele reizen die we de afgelopen jaren voor Friedensstimme Nederland en Friedensstimme Duitsland hebben gemaakt, zien we de grote nood van de vele weduwen, wezen en gehandicapte medemensen. Vaak in erbarmelijke omstandigheden. 

Dit werk mogen we doen in het licht van Gods woord. We willen daarom voor hen middelen zoeken die hun nood helpen verlichten. Ook staat ons voor ogen het bemiddelen tussen kerkelijke gemeenten uit Nederland die hulp willen bieden aan Oekraïense of Russische gemeenten met bijvoorbeeld kerkbouw of andere diaconale projecten.

 

Mattheüs 25:40 'Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan'. 

Romeinen 12:1 'Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehaaglijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst'

Jakobus 1:27 'De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en den Vader is deze: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking, en zichzelven onbesmet bewaren van de wereld.'