Home » Missie

Het doel van de stichting is diaconale hulp te bieden aan de Christenen in de landen van de voormalige Sovjet Unie en hen via de Nederlandse reformatorische kerken te helpen bij kerkbouw. Door de vele reizen die we de afgelopen jaren voor Friedensstimme Nederland en Duitsland hebben mogen doen zien we ook de nood van de vele weduwen, wezen en gehandicapte medemens, vaak in erbarmelijke omstandigheden. In het licht van de woorden die de Heere Jezus heeft gesproken in Mattheüs 25:40: 'Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan'. Maar ook door de woorden die Paulus schrijft in Romeinen 12, het eerste vers: 'Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode welbehaaglijke offerande, welke is uw redelijke godsdienst' en Jakobus in Jakobus 1 het 27e vers: 'De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en den  Vader is deze: wezen en weduwen bezoeken in hun verdrukking, en zichzelven  onbesmet bewaren van de wereld, worden we gedreven om voor hen middelen te zoeken die hun nood helpen verlichten. Ook staat ons voor ogen het bemiddelen tussen kerkelijke gemeenten uit Nederland die hulp willen bieden aan Oekraïense of Russische gemeenten met bijvoorbeeld kerkbouw of andere diaconale projecten.