Missie

De activiteiten van Stichting Mir Wam (geregistreerd onder KvK-nummer 59006846), statutair gevestigd te Nieuwerkerk, bestaan uit het bieden van diaconale en humanitaire hulp aan de Broederschap van niet- geregistreerde Baptisten in de Oekraïne en ondersteuning te verlenen bij de verkondiging van het Evangelie.

Streven is om de doelstelling te realiseren via een beperkt aantal vaste contactadressen, waarmee een persoonlijke relatie wordt gerealiseerd, liefst via eigen locale werkgroepen, zodat optimaal zicht is op behoeften in een project, op uitvoering van het project en op aanwending van door MirWam ontvangen geld en/of middelen.

Samenwerking

Waar nodig en wenselijk wordt samengewerkt met kerkgenootschappen of stichtingen, die voluit achter de doelstelling staan van MirWam. Dit kan zowel zijn voor fondsenwerving, als voor uitvoering van projecten. Concrete voorbeelden zijn, allereerst samenwerking op gebied van lectuurverschaffing met Stichting GBS en John Bunyanstichting. Voorts wordt  samengewerkt om middelen in het werkgebied te krijgen (transport) of ritten te combineren, met onder meer Friedensstimme Duitsland/Nederland en/of Evangelische Missionsgemeinde Mariënheide.

 

 

Onze naam: "Mir Wam"

De naam Mir Wam betekent: Vrede zij ulieden. Deze groet sprak de Heere Jezus uit toen Hij op de opstandingsdag aan Zijn discipelen verscheen Lukas 24:36. Deze woorden zeggen de Russische christenen als ze in de kerk komen tegen elkaar als groet. In Israël was dit ook een bekende groet zoals nog steeds gebruikt het woord Sjaloom.

Ons nieuwe logo (2024)

Sinds begin 2024 wordt gewerkt met een nieuw logo. Hierin zijn met warme kleuren, die onze betrokkenheid uitdrukken met de naaste, de letters M en W weergegeven. Deze letters vormen één geheel, zoals wij ons één van hart willen voelen met onze naasten in Oekraïne. Als je goed kijkt, zie je in de vormgegeven letters twee keer een letter H. Deze twee letters H staan voor Hoop en Hulp.

Ons motto

Ons motto is "Hoop en Hulp van Hart tot Hart". Dit motto geeft in het kort weer wat we als Stichting MirWam voor onze naasten in Oekraïne willen bieden. Hoop, dat is die hand op de schouder, het meeleven. Maar ook Hoop, dat is het delen van het Evangelie van Jezus Christus met hen, omdat alleen daar in Hoop is voor ieder van ons. Hulp, dat is de praktische kant. Hulp in de vorm van humanitaire hulp en financiële support bij evangelisatiewerk. Van hart, het werk willen vanuit warme, betrokken harten doen in Nederland. Tot hart, persoonlijk, van mens tot mens willen we contact maken in het door nood getroffen Oekraïne.

Bestuur

Hans Reijersen van Buuren Voorzitter

Leiding /coördinatie binnen bestuur
Leiding / initiatieven algemeen
Leiding bestuursvergaderingen en besluitvorming
Vertegenwoordigt het bestuur extern (andere organisaties); al dan niet samen met ander bestuurslid

06-12398436 voorzitter@mirwam.nl

Rien SchotSecretaris

Verzorgt voorbereiding en notulering bestuursvergaderingen
Verzorgt de contacten met (eventuele) toezichthouders/overheden.
Bewaking en aansturing actielijsten na vergaderingen
Correspondentie
Archiefbeheer

06-10927879 secretaris@mirwam.nl

Jaap van WijckPenningmeester

Verzorgt de financiële administratie conform opgestelde kaders. Qua uitvoering kan een vrijwilliger hierin assisteren.
Verzorgt de contacten met de bank.
Verzorgt de contacten met de accountant.
Maakt periodiek een korte (tussen-)rapportage van de financiële situatie conform een vast rapportage model.

06-54975158 penningmeester@mirwam.nl

Jan Jacob Reijersen van BuurenPublic Relations

Verantwoordelijk voor de vaste gegevens van de website
Coördineert de publicatie van nieuwsitems op de website (en doet eindredactie)
Coördineert de publicatie van een (vorm van) nieuwsbrief – periodiek.
Contacten met de pers

info@mirwam.nl

Vacature

Er wordt gezocht naar een vijfde bestuurslid. Taken:
Coördineert werkzaamheden lokale werkgroepen
Houdt overzicht over lopende projecten – en verslaglegging daarvan
Bepaalt (mate van) hulpvraag in werkgebied (hulpvraag loopt via hem)
Bepaalt mogelijkheden (financieel, logistiek, verwerving) om aan hulpvraag te voldoen
Planning hulptransporten (al dan niet in samenwerking met andere organisaties)

Johan BoederHulp coördinator

Hij is door het bestuur aangesteld in 2023 en is als vrijwilliger bijna fulltime bezig om de hulpvraag af te stemmen met het beschikbare aanbod aan geld en middelen. Bezoekt frequent de partners in de Oekraïne en is op de hoogte van (Russische) taal en gewoonten.

06-19003497 coordinator@mirwam.nl