11-04-2022 Dimitri Zigankov in Smila

Vrede zij ulieden!

11 april. Vandaag hoorden we dat het gezin in wiens huis we mochten wonen terugkeert, hier in de stad Smila. We waren erg op ons gemak, we zijn erg dankbaar, voor het feit dat de broer en zus hun huis voor vluchtelingen hebben voorzien tijdens hun afwezigheid, moge God hen terugbetalen.
En nu komen ze terug en moeten we weer verhuizen. Gode-zij-dank zorgden de plaatselijke broeders voor een ander huis waarin we kunnen wonen. Maar vroeg of laat zul je het ook moeten verlaten. De aarde is een plaats van zwerven.

De kinderen en vrouw pakken hun spullen en ruimen de rommel op. Morgen om 10.00 uur komt er een auto aan die ons naar een nieuwe woonplaats brengt.

Vandaag verzamelden jongeren uit de hele regio Cherkassy zich in het gebedshuis. Het doel van communicatie is om je toestand voor God te onderzoeken en de balans op te maken van je leven voor God.
Mattheüs 25:19-21: En na een langen tijd kwam de heer van dezelve dienstknechten en hield rekening met hen. En die de vijf talenten ontvangen had, kwam en bracht tot hem andere vijf talenten, zeggende: Heere, vijf talenten hebt gij mij gegeven; zie, andere vijf talenten heb ik boven dezelve gewonnen. En zijn heer zeide tot hem: Wel, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten; ga in, in de vreugde uws heren.

Ik wilde dat iedereen onderzocht hoeveel talenten hij al voor de Heere had verworven, en als ze niet genoeg waren, haastte hij zich om te werken. Vandaag is de tijd van de prediking van het Evangelie en het heil van de zielen.
Vandaag heeft ons weer een aanzienlijke ervaring gebracht. Mijn dochter ging naar het ziekenhuis. Haar derde kind wordt binnenkort geboren. Zij en haar man zijn ook in het huis van iemand anders, in een vreemd gebied, tussen vreemden en het kind dat verschijnt zal een oorlogskind zijn. Dit wordt onze zesde kleinkind. Heere, zegen haar geboorte!

De dag eindigt en je moet naar bed. Morgen vroeg in de ochtend is er een vertrek voor Evangelisatie in de vluchtelingenkampen, voor vier dagen. We lezen Lukas 8:5-8: Een zaaier ging uit om zijn zaad te zaaien; en als hij zaaide, viel het ene bij den weg, en werd vertreden, en de vogelen des hemels aten dat op. En het andere viel op een steenrots, en opgewassen zijnde is het verdord, omdat het geen vochtigheid had. En het andere viel in het midden van de doornen, en de doornen medeopwassende verstikten hetzelve. En het andere viel op de goede aarde, en opgewassen zijnde bracht het honderdvoudige vrucht voort. Dit zeggende riep Hij: Wie oren heeft om te horen, die hore.

In de omstandigheden van de oorlog maakte de Heere de toestand van het hart van de mensen zacht, de grond goed en in staat om het goede nieuws van de verlossing te ontvangen.
Moge God deze zaaiing zegenen, Heere, ontferm U over deze mensen!

Broeder Dimitri als vluchteling in Smila